Jadwal Dokter Klinik Cabang Bukit Griya Jaya

Jam Praktek
Poli Dokter Gigi
09.00 - 14.00
15.00 - 20.00